משיכת כספים מקופת גמל קטנה ללא מס – טיוטת חוזר לקופות

להלן נוסח הטיוטה לתקנה:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 39(ב)(1) ו- 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, תקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "הוראת השעה") ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

  1. 1.       כללי

תקנה 2 להוראת השעה מאפשרת לעמית למשוך כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה שאינם פעילים, למשך תקופה קצובה, והכל כמפורט בהוראת השעה. תקנה 3 להוראת השעה קובעת כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת, במועד ובנוסח עליו יורה הממונה. חוזר זה בא לקבוע הוראות למתן דיווח לעמיתים בעלי חשבונות כאמור בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן לקבוע הוראות לפרסום הזכות למשיכת כספים כאמור באתר האינטרנט של החברות המנהלות וכן חובת דיווח לממונה ביחס לביצוע משיכות כאמור.

  1. 2.       הגדרות

"חשבון קטן" – חשבון אשר עמית בקופת הגמל רשאי למשוך ממנו את כספי התגמולים אשר מופקדים בו, בהתאם להוראת השעה;

"כספי התגמולים" – כהגדרתם בתקנה 2 להוראת השעה;

"קופת גמל" – קופת גמל מורשית כהגדרתה בתקנה 1 להוראת השעה.

  1. 3.       הודעה לעמיתים

           א.     חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמית, אשר רשאי למשוך כספים מחשבונו בקופת גמל בהתאם לתקנה 2 להוראת השעה, הודעה נפרדת על זכותו למשיכת כספי התגמולים מהחשבון הקטן בהתאם להוראת השעה ועל משמעות הותרת הכספים בקופת הגמל לעניין תשלום דמי ניהול בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"ד-2013.

           ב.     ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תהיה במתכונת הקבועה בנספח א' לחוזר זה, ותשלח לכל המאוחר עד ליום 31 במרס 2014 ולא לפני יום 1 במרס 2014.

            ג.      לגבי חשבונות שנשלחה בשלהם הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת משלוח דוח שנתי לעמית לשנת 2013 בהתאם לחוזר גמל 2004/6.

  1. 4.       פרסום באתר האינטרנט של החברה המנהלת

חברה מנהלת תציג באופן בולט ומודגש בדף הבית של אתר האינטרנט שלה קישור לדף אינטרנט ייעודי בעניין משיכת כספים בהתאם להוראת השעה. דף האינטרנט יכלול את הפרטים הבאים:

           א.         דברי הסבר בעניין האפשרות למשיכת כספי התגמולים מחשבונות קטנים;

           ב.         פירוט הדרכים המקובלות בחברה למשיכת כספים מחשבון;

            ג.          בנוסף לאמור בפסקה (ב), תציג החברה אפשרות למשיכת כספי התגמולים מחשבונות קטנים, באמצעות שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל או בפקס:

1)       טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית אשר קישור אליו יוצג בדף האינטרנט הייעודי;

2)       העתק מתעודת הזהות של העמית;

3)       אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

  1. 5.       דיווחים לממונה

           א.         גוף מוסדי ימסור לממונה דוח על חשבונות קטנים (להלן: "הדוח") במתכונת הדיווח המצורפת כנספח ב' לחוזר זה. הדיווח ייעשה בפורמט אקסל במסגרת הדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים מידי רבעון, כאשר הדוח הראשון יישלח בגין הרבעון הראשון לשנת 2014, והדוח האחרון יישלח בגין הרבעון הראשון לשנת 2015.

           ב.         הוראות חוזר גופים מוסדיים 2009-9-10 "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי" והוראות חוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 "בקרה פנימית על דיווח כספי – הצהרות, דוחות וגילויים" לא יחולו על הדוח.

  1. 6.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל.

  1. 7.       תחילה

תחילתו של חוזר זה, למעט סעיף 4, ביום 1 במרס 2014, ותחילתו של סעיף 4 ביום פרסומו של חוזר זה.

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

להמשיך לקרוא

איתור כספים אבודים

בחברת הכסף האבוד בע"מ, אנו עוסקים באיתור והשבה של כספים אבודים לבעליהם. לחברתנו נסיון של מעל ל10 שנים בתחום. חברתנו מתמחה באיתור ובהשבה של כספים אבודים לבעליהם, ובדיקה מקיפה של כל הזכויות של לקוחותינו.

החזון שלנו

מליארדי שקלים מועלמים מהציבור ע"י קרנות הפנסיה. חברות הגמל והפנסיה משקיעות רבות בשיווק, ובמשיכת לקוחות אליהם. אולם כאשר הדברים מגיעים להחזרת הכספים ללקוחותיהם, קרנות הפנסיה פתאום נרדמות בעמידה. הם "מתקשות" לאתר את הלקוח. יש "טעויות" בפרטי הלקוח, ובהמשך הם מעלים את דמי הניהול, ונהנים מהכספים שנה אחרי שנה.

בסופו של דבר המדינה לוקחת את הכספים האלו – יד רוחצת יד, ולאחר תקופה מסויימת הקבועה בחוק, הכספים מועברים אל המדינה, באמצעות האפטורופוס הכללי ולאחר תקופה נוספת, הכספים עוברים לרשות המדינה.

אנו דוגלים בכך, שכל אזרח יקבל חזרה את מלא הכספים שלו, שעליהם עמל וטרח ועושים כל מאמץ לאיתור. אנו דוגלים במתן שירות איכותי ואדיב, ומניעת טרטור הלקוח. אנו חושבים שמגיע ללקוח לקבל את הכסף שעמל עבורו במשך עשרות שנים.

לפרטים נוספים ולהזמנת השירות שלנו – השאירו את פרטיכם כאן